Thông báo về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học phòng tránh dịch covid-19